(2020-12-20) Kallelse till extra årsmöte i föreningen Folkomrösta om EU (Folkomrosta2021.se)


Tid:

Måndag 18 januari 2021, kl 14.00


Plats:

På grund av restriktionerna kring Coronapandemin kommer det extra

årsmötet att hållas digitalt. Web-länk skickas innan mötet till behörigen registrerade deltagare via email.


Föredragningslista:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av protokoll-justerare och rösträknare för mötet

4. Fastställande av röstlängd för mötet

5. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett

6. Föredragning av styrelsens förslag till ändrade stadgar

7. Beslut med anledning av styrelsens förslag till ändrade stadgar

8. Val av ny ordförande för föreningen

9. Val av ytterligare styrelsemedlemmar i föreningen

10. Mötet avslutas

Kallelser

​​​folkomrosta2021.se