Syfte

Syftet med föreningen är att skapa en opinion för ett svenskt utträde ur EU och att få till en folkomröstning om detta år 2021. 


Föreningen är ideell, allmännyttig, partipolitiskt obunden och öppen för alla som vill verka för ett svenskt utträde ur EU.


Syfte - Företrädare - Stadgar

​​Stadgar

§1 Namn och säte
Föreningens namn är Folkomrösta om EU. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§2 Form och ändamål
Föreningen är en fristående, partipolitiskt och religiöst obunden ideell
förening. Föreningens ändamål är att skapa opinion för en folkomröstning för ett svenskt utträde ur EU.

§3 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla med villkoret att stadgarna godtas. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål. Medlemskapet är kostnadsfritt och kan avslutas när som helst via mail till styrelsen.

Medlem:
• ska följa föreningens stadgar
• godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen.
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
• har rätt till information om föreningens angelägenheter.

§4 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§5 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är detsamma som kalenderår.

§6 Årsmöte
Årsmötet ska hållas i maj månad på den ort föreningen har sitt säte eller där styrelsen anser det påkallat. Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast 4 veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på föreningens hemsida. Anmälan om deltagande på årsmöte skall meddelas styrelsen senast en vecka innan årsmötet. Verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisorsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast 2 veckor före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem, motioner, ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna. 
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorn finner att det är nödvändigt eller när minst en majoritet av medlemmarna kräver detta. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§7 Styrelsens sammansättning
Styrelsens sammansättning av ledamöter är minst två (2) och högst sju (7) personer. Mandatperiod är ett år för varje ledamot

§8 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut. 

§9 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt. Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

§10 Räkenskaper
Räkenskapsåret är detsamma som kalenderår. Revisionsberättelse ska avges senast två veckor innan årsmötet..

§11 Beslut och omröstning
Beslut på årsmöte/extra årsmöte fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Varje medlem har en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§12 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst tre fjärdedelar av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. För en stadgeändring krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte.

§13 Föreningens upplösning
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst tre fjärdedelar  av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens eventuella tillgångar ska användas till ett bestämt främjande eller välgörande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar ska arkiveras.


Stockholm den 6 juni 2020

Om föreningen