Årsmöte i Swexitkoalitionen kommer att hållas digitalt den 20 juni 2022 kl. 1500.


Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och protokolljusterare för mötet

3. Godkännande av dagordning

4. Fastställande av röstlängd

5. Årsmötets behöriga utlysande

6. Verksamhetsberättelse

7. Revisionsberättelse

8. Ansvarsfrihet

9. Behandling av inkomna motioner

10. Övriga frågor

11. Avslutande 


 

Swexitpartiet

Kallelser