Årsmöte i Swexitkoalitionen kommer att hållas digitalt den 23 maj kl. 1400.


Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och protokolljusterare för mötet

3. Godkännande av dagordning

4. Fastställande av röstlängd

5. Årsmötets behöriga utlysande

6. Verksamhetsberättelse

7. Revisionsberättelse

8. Ansvarsfrihet

9. Behandling av inkomna motioner

10. Övriga frågor

11. Avslutande ​​

Skriv ditt stycÅrsmöte i Swexitkoalitionen kommer att hållas digitalt den 23 maj kl. 1400.

Dagordning:​


1. Mötets öppnande


2. Val av ordförande och protokolljusterare för mötet


3. Godkännande av dagordning


4. Fastställande av röstlängd


5. Årsmötets behöriga utlysande


6. Verksamhetsberättelse


7. Revisionsberättelse


8. Ansvarsfrihet


9. Behandling av inkomna motioner


10. Övriga frågor


11. Avslutande ​​​ke här.

Swexitkoalitionen

Kallelser